Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
van kessel techniek V.O.F

Art. 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper: Van Kessel Techniek V.O.F. te Vorstenbosch, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 61209414

Koper: een wederpartij van Verkoper.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Verkoper en Koper, ondermeer met betrekking tot de levering van producten door Verkoper.

Offerte: iedere aanbieding of offerte van Verkoper aan Koper voor ondermeer de levering van producten.

Product/Producten: elk product of alle producten, ieder onderdeel of onderdelen van producten die Verkoper aanbiedt, verkoopt en/of levert aan Koper of heeft aangeboden, verkocht en/of geleverd.

Art. 2 – Toepasselijkheid en overig

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle aanbiedingen/Offertes en Overeenkomsten van Verkoper, waaronder mede begrepen onderhandelingen en aanvragen voor een Offerte door Koper, alsmede op ieder vervolg daarop of iedere uitbreiding die het gevolg is van een Offerte en/of Overeenkomst. De toepasselijkheid van afwijkende bepalingen, in het bijzonder de algemene voorwaarden van Koper, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2 In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.
2.3 Indien een bepaling uit een Overeenkomst of de onderhavige Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zal deze bepaling zo veel als mogelijk worden nagekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden van kracht en zullen Verkoper en Koper de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen door één of meerdere nieuwe bepalingen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauwgezet mogelijk zullen benaderen.

Art. 3 – De (totstandkoming van de) Overeenkomst, Offertes en bestellingen

3.1 Alle Offertes van Verkoper, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend. Onder Offertes worden mede verstaan eventuele bijlagen, zoals prijslijsten, brochures en andere gegevens.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand indien door Koper een order bij Verkoper wordt geplaatst, en deze door Verkoper is aanvaard. Een order wordt geacht te zijn aanvaard indien deze voor Verkoper schriftelijk of via de Elektronische Portal van Verkoper aan Koper is bevestigd of indien Verkoper een – voor Koper kenbaar – begin heeft gemaakt met de nakoming van de Overeenkomst of indien Verkoper de Producten aan Koper heeft geleverd.
3.3 Koper en Verkoper zijn gebonden aan Overeenkomsten gesloten door daartoe bevoegde personen en door personen van wie Verkoper en Koper mochten aannemen dat zij daartoe bevoegd waren.
3.4 Wijzigingen in en aanvullingen op een bepaling uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig na schriftelijke bevestiging daarvan door Verkoper.
3.5 In geval van tegenstrijdigheden of inconsistentie tussen de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

Art. 4 – Bestellingen, prijzen en risico (overgang)

4.1 (a)  Alle leveringen door Verkoper aan een adres van Koper binnen Nederland geschieden ex works ‘af fabriek’ van Verkoper overeenkomstig Incoterms 2010, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.1 (b)  Alle leveringen door Verkoper aan een adres van Koper buiten Nederland geschieden in geval van non-maritiem transport: FCA “laadplaats: vestiging van het kantoor/magazijn van Verkoper van waaruit wordt geleverd ” en in geval van maritiem transport: FOB Rotterdam overeenkomstig Incoterms  2010.
Het vrachtcontract wordt in alle gevallen gesloten voor rekening en risico van de Koper.
4.2 De prijzen van Verkoper zijn exclusief verpakkingskosten, exclusief BTW en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde belasting of heffing. Marge producten zijn gevrijwaard van BTW.
4.3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst de prijzen van de Producten en/of Diensten en/of andere prijsbepalende factoren stijgen door redenen waarop Verkoper geen invloed heeft, zoals ondermeer grondstofprijzen, energieprijzen, valutaschommelingen, belastingen, heffingen, invoerrechten, transportkosten, verpakkingskosten en verzekeringstarieven, ongeacht de reden daarvan, is Verkoper gerechtigd om de prijs van de Producten en/of Diensten dienovereenkomstig te verhogen, tenzij anders is overeengekomen. In geval van een prijsverhoging is Koper gerechtigd binnen 14 dagen na schriftelijke kennisgeving van de  prijsverhoging door Verkoper, de Overeenkomst te ontbinden.

Art. 5 – Leveringstermijnen

5.1 De Verkoper is verplicht leveringstermijnen zo goed mogelijk aan te houden, echter leveringstermijnen gelden altijd bij benadering.
5.2 Verkoper is niet in gebreke indien niet tijdig wordt geleverd. In geval van vertraging wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd. Verkoper zal dit onmiddellijk nadat hij kennis heeft genomen van de vertraging, dit aan Koper mededelen.
5.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Koper of een derde heeft geleden als gevolg van te late of incomplete levering van Producten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met Verkoper overeengekomen. De te late of incomplete levering van Producten levert voor Koper geen reden om de Overeenkomst te ontbinden.
5.4 Bij de vaststelling van de levertijd van de Producten gaat Verkoper ervan uit dat hij de Overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem ten tijde van het opstellen van de Offerte en/of het sluiten van de Overeenkomst bekend zijn. In het geval van een wijziging van de omstandigheden, is Verkoper gerechtigd de levertijden en de tijdstippen van levering van de Producten aan te passen.
5.5 Koper is verplicht de zaken op de overeengekomen plaats/plaatsen bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Koper in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor opslag en handling voor rekening van Koper. Indien Koper nalaat de Producten voor een langere periode dan veertien (14) dagen na levering in ontvangst te nemen, mag Verkoper de Overeenkomst tussentijds beëindigen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding en onverminderd zijn overige wettelijke en contractuele rechten.

Art. 6 – Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden

6.1 Alle door Verkoper op enig moment geleverde Producten blijven eigendom van Verkoper totdat door betaling door Koper al de vorderingen van Verkoper op Koper, die vallen binnen het kader van artikel 92 Boek 3 BW, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van rente en kosten, zijn tenietgedaan.
6.2 Koper is vóór volledige betaling niet bevoegd de Producten aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, uitgezonderd de door Verkoper geleverde Producten, die Koper in het kader van een normale bedrijfsuitoefening overdraagt. Bij overtreding hiervan heeft Verkoper het recht om alle door Verkoper geleverde Producten, zonder dat enige machtiging van Koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of te doen halen van de plaats waar deze Producten zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering van Verkoper op Koper terstond volledig opeisbaar.
6.3 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren. Koper is verplicht de Producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, water- en ontploffingsschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Verkoper op eerste verzoek ter inzage te geven.
6.4 Voor het geval Verkoper zijn in artikel 6.2 genoemde rechten wil uitoefenen geeft Koper reeds nu een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Verkoper of een door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden alwaar zich eigendommen van Verkoper (kunnen) bevinden, en om die eigendommen mee te nemen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van Koper.

Art. 7 – Overmacht

7.1 Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst niet kunnen worden nagekomen als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waaronder, maar niet beperkt tot ijsgang, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming, juridische restricties, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer (grondstoffen daaronder begrepen), uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, defecten aan machines, storing in de levering van energie en materialen, invoerbelemmering, brand en alle andere vormen van overmacht waarmee Verkoper, respectievelijk Koper, redelijkerwijs geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet door de andere partij kan worden verlangd.
7.2 Een situatie van overmacht ontslaat Koper niet van zijn betalingsverplichtingen en geeft hem evenmin het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper op te schorten.
7.3 In geval van overmacht kan Verkoper zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst opschorten, zonder dat Koper recht heeft op enige schadevergoeding en worden de in de Overeenkomst genoemde levertijden verlengd met de duur van de vertraging die bij Verkoper ontstaat als gevolg van de overmacht. In geval van overmacht dient door Koper en Verkoper een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken Overeenkomst.
7.4 Indien de overmachtssituatie langer duurt dan een aaneengesloten periode van drie (3) maanden of indien sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn zowel Verkoper als Koper bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door het zenden van een schriftelijke kennisgeving daartoe aan de andere partij, waarmee de desbetreffende Overeenkomst (voor het niet-uitgevoerde deel) een einde neemt en geen van de partijen nog nadere verplichtingen ingevolge de Overeenkomst heeft, met uitzondering van mogelijke (betalings- of andersoortige) verplichtingen betreffende reeds geleverde Producten.

Art. 8 – Verhuur

8.1. Van Kessel Techniek blijft te allen tijde eigenaar van de verhuurde producten, tenzij anders bepaald door Van Kessel Techniek zelf.
8.2. In geval van verhuur van producten dient afnemer zelf zorg te dragen voor verzekering van het gehuurde. Huurder blijft aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan of verloren gaan van het gehuurde tijdens de huurtijd ten gevolge van diefstal, verduistering, brand, of welke andere oorzaak dan ook.
8.3. Huurder c.q. afnemer zal gedurende de huurtijd het gehuurde op zijn kosten onderhouden en er voor zorgen, dat dit in goede staat van onderhoud blijft verkeren. Hij zal het gehuurde overeenkomstig de aard en bestemming goed verzorgen, zelf gebruiken en het noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur, gebruik of bewaring geven, of zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder naar het buitenland brengen.
8.4. Huurder dient de gebruiks- en veiligheidsinstructies die op het verhuurde aanwezig zijn dan wel vanwege verhuurder worden gegeven, nauwgezet in acht te nemen.
8.5. Huurder is verplicht, voordat hij het gehuurde in ontvangst neemt, aan Van Kessel Techniek een door Van Kessel Techniek vast te stellen waarborgsom te betalen. Van Kessel Techniek behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van noodzakelijk blijkende reparaties. Van Kessel Techniek is verplicht deze waarborgsom bij beëindiging van het huurcontract aan huurder terug te betalen, indien huurder op dat moment aan al zijn verplichtingen jegens Van Kessel Techniek heeft voldaan.

Art. 9 – Betaling

9.1 Betaling dient plaats te hebben binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op korting of verrekening, op door Verkoper aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
9.2 Zowel voor als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst heeft de Verkoper het recht contante betaling, vooruitbetaling of zekerheidsstelling te vorderen van Koper. Indien Koper nalaat de verlangde zekerheid te stellen binnen de gestelde termijn, is Koper direct in verzuim en is Verkoper gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Koper aan Verkoper uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
9.3 In geval Koper op enigerlei wijze tegenover Verkoper in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst tekortschiet, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van be-taling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van Koper, wordt al hetgeen door Koper uit hoofde van enigerlei contract aan Verkoper verschuldigd is, direct opeisbaar. Verkoper heeft dan het recht nog niet betaalde Producten terug te vorderen en terug te halen, onverminderd zijn rechten uit de tekortkoming in de nakoming van Koper voortvloeiende.
9.4 Indien enige factuur niet tijdig door Koper wordt voldaan, is Koper van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van Verkoper direct opeisbaar en is Koper een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW plus 3%.
9.5 Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.
9.6 De volledige buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor rekening van Koper. Deze worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 500,– per factuur.
9.7   Koper dient alle door Verkoper gemaakte proceskosten te vergoeden, waaronder mede begrepen niet door de Rechter toegewezen bedragen waaronder de volledige kosten van rechtsbijstand, tenzij Verkoper als enige partij in de proceskosten is veroordeeld.

Art. 10 – Intellectuele eigendom/door Verkoper verstrekte gegevens

10.1 Door Verkoper aan Koper verstrekte aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen), (computer)programmatuur, technische specificaties en dergelijke en/of andere gege¬vens gelden slechts als benaderende beschrijving van de Producten. De in dit artikel vermelde gegevens, danwel enig recht daarop, gaan niet in eigendom over op Koper. Op eerste verzoek van Verkoper dient Koper op zijn kosten voormelde gegevens aan Verkoper te retourneren. Verkoper is niet aansprakelijk ten aanzien van het gebruik door Koper van de in dit artikel genoemde gegevens, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2 De Koper zal de door Verkoper geleverde Producten uitsluitend in de originele, ongewijzigde van Verkoper afkomstige verpakking (inclusief etiketteringen) doorleveren en zal van zijn afnemers, indien dit geen consumenten zijn, te onze gunste bedingen dat ook zij deze Producten uitsluitend in die verpakking zullen doorleveren. Elke aanduiding van een intellectueel eigendomsrecht van Verkoper betreffende de Producten, zal nimmer door Koper worden verwijderd of veranderd.

Artikel 11 – Reclame

11.1 Koper dient bij de ontvangst van de Producten deze onmiddellijk grondig te controleren en Koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen na deze controle.
11.2 Koper moet klachten over (de hoogte van) een factuur, op straffe van verval van alle rechten van Koper, binnen de betalingstermijn van de factuur schriftelijk aan Verkoper melden. Indien de betalingstermijn langer is dan veertien (14) dagen, moet Koper uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum Verkoper schriftelijk van de klacht in kennis hebben gesteld.
11.3 Reclames of geschillen, van welke aard ook, geven de Koper niet het recht tot uitstel van betaling.

Artikel 12 – Garantie

Tweede hands artikelen worden geleverd zonder enige vorm van garantie tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Art. 13 – Aansprakelijkheid Verkoper

13.1 Verkoper is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan door Verkoper geleverde Producten in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper persoonlijk of leidinggevende ondergeschikten van Verkoper. De aansprakelijkheid van Verkoper is te allen tijde beperkt tot zijn in artikel 11.1 van de Algemene Voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade aan de zijde van Koper, waaronder maar niet beperkt tot gevolg- en/of nevenschade zoals bijvoorbeeld winstderving, renteverlies of immateriële schade.
13.2 Onverminderd artikel 12.1 is Verkoper in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan door Verkoper geleverde Producten, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade, indien deze is veroorzaakt door werknemers van Verkoper, door Verkoper ingeschakelde hulppersonen, of door ondernemingen die tot dezelfde groep van onderneming (concern) behoren als Verkoper.
13.3 Een vordering van Koper uit hoofde van dit artikel 12 verjaart één jaar na de datum waarop Koper de schade ondervindt c.q. het schade-toebrengen een aanvang heeft genomen.
13.4 Onverminderd hetgeen in de leden 12.1 tot en met 12.3 is bepaald, is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot die schade waartegen Verkoper uit hoofde van een door of ten behoeve van Verkoper gesloten verzekering verzekerd is, maar deze is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald. Indien de verzekeraar van Verkoper – om wat voor reden dan ook – niet overgaat tot het betalen van verzekeringsuitkeringen of als de desbetreffende verzekering van Verkoper geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van Verkoper worden beperkt tot een maximumbedrag per gebeurtenis van 15% van het door Verkoper aan Koper in rekening gebrachte factuurbedrag (exclusief BTW) ten aanzien van de desbetreffende Overeenkomst. Bestaat de Overeenkomst uit onderdelen of deelleveringen, dan is de verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van Verkoper beperkt tot maximaal 15% (exclusief BTW) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.
13.5 Onverminderd hetgeen in dit artikel 12 is bepaald, is Verkoper niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
(a) de ongeschiktheid van de Producten en/of Diensten voor een specifiek doel of ongebruikelijk, ondeskundig of oneigenlijk gebruik of opslag van de Producten;
(b) Producten die opnieuw zijn verkocht, bewerkt of verpakt, zijn gewijzigd en/of veranderd op wat voor wijze dan ook;
(c) schending van de door Verkoper of enige derde gegeven instructies ten aanzien van het onderhoud van de Producten.
13.6 Koper vrijwaart Verkoper, zijn medewerkers en diegenen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de Overeenkomst tegen alle aanspraken van derden, ongeacht de reden en/of grondslag, die op enigerlei wijze verband houden met de Overeenkomst en de uitvoering daarvan. Koper zal alle door Verkoper of door hem ingeschakelde derden geleden schade en kosten verband houdende met de aansprakelijkheid volledig vergoeden, indien en voor zover deze schade ingevolge deze Overeenkomst niet voor rekening komt van Verkoper.

Artikel 14 – Verwerking persoonsgegevens

Voor zover in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met de Privacyverklaring van Van Kessel Techniek, welke overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is opgesteld. De meest actuele Privacyverklaring wordt gepubliceerd op de website van Van Kessel Techniek (www.vankesseltechniek.nl) en is als bijlage toegevoegd aan deze Algemene Voorwaarden.

Art. 15 – Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 De Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en andere overeenkomsten die voortvloeien uit of in verband staan met de Overeenkomst zullen uitsluitend worden beheerst door het Nederlandse recht. Toepasselijkheid van het VN-Verdrag inzake Internationale Koopovereenkomsten van Roerende Zaken, (het Weens Koopverdrag / C.I.S.G.), is uitdrukkelijk uitgesloten.
15.2 (a)  In het geval zowel Verkoper als Koper zijn gevestigd in een EU-lidstaat, worden Alle geschillen die tussen Van Kessel Techniek en afnemer mochten ontstaan en niet langs minnelijke weg opgelost kunnen worden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij Van Kessel Techniek het geschil voor een andere bevoegde rechter wil brengen of de Wet dwingend een andere rechter voorschrijft.
15.2 (b)  In het geval Verkoper of Koper niet zijn gevestigd in een EU-lidstaat, worden alle geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden, een Overeenkomst dan wel met nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters en de plaats van arbitrage is Amsterdam (Nederland). De arbitrageprocedure zal worden gevolgd in de Nederlandse taal.
15.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden (ver)nietig(d) zouden zijn of worden, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling zullen de afnemer en Van Kessel Techniek gebonden zijn aan een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.

Bijlage: Privacyverklaring

Privacyverklaring van Van Kessel Techniek V.O.F.

Gevestigd te Vorstenbosch

Contactgegevens:

Van Kessel Techniek V.O.F.
Tel.: +31 (0) 612250877
Tel.: +31 (0) 612082943
mail: 
web: www.vankesseltechniek.nl

Van Kessel Techniek V.O.F., hierna te noemen Van Kessel Techniek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten, bezoekers van ons bedrijf, bezoekers van onze website/webshop, leveranciers en andere relaties van Van Kessel Techniek.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Van Kessel Techniek met uw persoonsgegevens omgaat.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:
1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Met welk doel wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het verwerken van bestellingen, retouren en vraagstukken (ontvangen via telefoon, e-mail, mondeling, schriftelijk, webshop of via welke vorm dan ook)
– Het versturen van facturen en afhandelen van betalingen
– Contact opnemen als dit nodig is voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de dienst of overeenkomst
– Het informeren over nieuwe en/of gewijzigde diensten en producten of algemene bedrijfsgegevens en –informatie van ons bedrijf
– Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten
– Het versturen van informatie als we dat op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn
– Ter bescherming van onze eigendommen en medewerkers en/of bezoekers

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Verzamelde en opgeslagen gegevens betreffen de gegevens die door u aan ons aangeleverd worden en gegevens over het bezoek aan onze online kanalen. Denk hierbij aan:
a) Afname en levering van onze producten en diensten: bij het kopen of huren van producten en diensten worden de persoonsgegevens die u verstrekt door ons verwerkt. Dit betreft bedrijfsnaam, voor- en achternaam van contactpersonen, functie van contactpersonen, gegevens van postadres en afleveradres, telefoonnummers, e-mailadressen, adres van website indien van toepassing, BTW nummer, KvK-nummer.
b) Aanmaken van een account: de gegevens die u verstrekt bij het aanmaken van een account zoals uw e-mailadres en gebruikersnaam en indien nodig aanvullend de in punt a genoemde gegevens.
c) E-mail berichten, WhatsApp-berichten en camerabeelden kunnen worden vastgelegd om bewijs te kunnen leveren of i.v.m. veiligheid en toezicht.
d) Gebruik van websites en apps: de gegevens van het gebruik van websites en apps zoals de bezochte pagina’s op onze website/webshop.
Bovenstaande gegevens worden vrijwillig door u verstrekt, u bent daartoe niet verplicht. Echter is het wel mogelijk dat wij in dat geval niet aan al onze doeleinden uitvoering kunnen geven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze dienst en/of website/webshop heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie per direct.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Kessel Techniek) tussen zit.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren.
Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Van Kessel Techniek op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens of camerabeelden langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Van Kessel Techniek bepaalde werkzaamheden verrichten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Kessel Techniek maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor een goede technische werking van de website/webshop en van derde partijen om statistieken te verzamelen voor analysetools als Google Analytics. Van Kessel Techniek gebruikt deze diensten om inzicht te verkrijgen in het gebruik van de website door bezoekers.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet opgeslagen.
Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer, mobiele telefoon, tablet of ander device opgeslagen worden. Raadpleeg voor verwijdering van cookies de handleiding van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Kessel Techniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via .

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De meest actuele privacyverklaring vindt u op www.vankesseltechniek.nl. Door gebruik te maken van onze producten of diensten gaat u akkoord met de laatste versie van onze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 01-07-2019.

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 61209414